1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
  1.1. Tingimused kehtivad Balti Laomeister OÜ ostukeskkonna www.laomeister.com tellijate (edaspidi Tellija) ja Balti Laomeister OÜ ostukeskkonna www.laomeister.com (edaspidi Laomeister.com) vahel www.laomeister.com vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Laomeister.com vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  1.3. Balti Laomeister OÜ on õigustatud Laomeister.com arengust tulenevalt ning ostukeskkonna parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse ostukeskkonna Laomeister.com kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest ostukeskkonnas Laomeister.com. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Laomeister.com vahel tekkinud õigussuhtele Tellija poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 2. Hinnad
  2.1. Laomeister.com-is toodud hindadele lisandub käibemaks 20%.
  2.2 Kui Tellija on soovinud kauba kohaletoimetamist, lisandub ostetud toodetele transpordihind, mis lepitakse eraldi kokku.
  2.3 Paigalduse soovi korral koostatakse paigalduse hinnapakkumine vastavalt konkreetses tellimuses sisalduvale.
 1. Toodete eest tasumine
  3.1. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järel tasumisele kuuluva summa laekumisest Balti Laomeister OÜ arvelduskontole.
  3.2. Toodete eest saab tasuda pangaülekandega Tellija e-postile saadetava arve alusel.
  3.3. Tellija tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 5 päeva jooksul laekunud.
  3.4. Tootjapoolsete hinnakõikumiste puhuks jätab Laomeister.com endale õiguse vajadusel hindu korrigeerida. Lisaks jätab Laomeister.com endale õiguse trükivigadele ja teha toodete andmetes ning müügitingimustes muudatusi ja parandusi sellest ette teavitamata.
 1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
  4.1. Pärast Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.1 väljastatakse tooted Laomeister.com laost (Suur-Sõjamäe 13) või toimetatakse Tellijale kohale Tellija poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel eelnevalt kokku lepitud ajal.
  4.2. Tooted väljastatakse laost või toimetatakse kohale 2-5 päeva jooksul. Tähtaega arvestatakse alates arve laekumisest.
  4.3. Juhul, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Laomeister.com ei vastuta, teatame sellest Tellijale Tellija poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel kahe tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.1. ning ühtlasi anname teada Tellija poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Tellija kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Tellijal õigus oma tellimus tühistada ning Tellija poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse.
  4.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Laomeister.com ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
  4.5. Toodete vastuvõtmisel soovitame Tellijal toodete pakend ja kogus viivitamata üle kontrollida ning pretensioonide korral märkida saatelehele sellekohane märkus. Palume Tellijal vigastatud pakendiga tootest teatada e-posti aadressile info@laomeister.com või Laomeister.com kontakttelefonile 5081126.
  4.6. Laomeister.com-l on õigus tühistada tellimus, kui toode on laost otsa saanud, kui toode on sortimendist välja arvatud või ostukeskkonna tehnilise vea tõttu. Laomeister.com jätab endale õiguse müügitehingust taganeda, kui e-müügi süsteemis on tekkinud ilmselge tehniline või inimlik viga, mille alusel tehingu täitmist ei saa tehingu pooled mõistlikult eeldada või mille täitmine ei ole Laomeister.com-l võimalik. Tellimuse tühistamise puhul tagastab Laomeister.com ettemakstud raha hiljemalt 14 päeva jooksul.
  4.7 Arve tähtaegsel mittetasumisel tasub Tellija Laomeister.com-le viivist 0,5% tasumata summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.
  4.8 Vastavalt VõS § 88 lg 8, 9 toimub täitmine esmalt kulutuste, seejärel juba sissenõutavaks muutunud intresside, viiviste, trahvide ning lõpuks põhikohustuse katteks.
  4.9 Kohustuste täielikul mittetäitmisel on Võlausaldajal õigus eraldi etteteatamiseta teavitada võlgnevustest kolmandaid osapooli, sh maksehäireregistri vahendusel. Samuti võib kaasneda kogu võla sissenõudmine kolmanda osapoole, sh inkassoettevõtte ja/või kohtu kaudu.
  4.10 Võlgnevuse mittetähtajalisel tasumisel loovutatakse nõue koos kõrvalnõuetega inkassoettevõttele sissenõudmiseks.
  4.11 Omandiõgus kaubale läheb üle Tellijale peale kauba eest tasumist ning Laomeister.com-l on õigus nõuda tagasi Tellijalt tellitud kogu kaup kuni kauba hinna täieliku tasumiseni.
  4.12  Reklamatsiooni esitamise tähtaeg on 7 päeva peale kauba üleandmist Tellijale.
 2. Tagastamine
  5.1. Tellijal on õigus Laomeister.com-st tehtud tellimusest loobuda 14 päeva jooksul, alates kauba kättesaamisest. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise vabas vormis avaldus, ning saata see e-posti aadressile info@laomeister.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Loobutud tellimuse eest kannab Balti Laomeister OÜ raha tagasi (hiljemalt 14 päeva jooksul ning tagastamisele kuulub ka algne tarnekulu). Loobumise õigus kehtib tavatoodetele. Tagastada ei saa Tellija soovil eritellimusel valminud tooteid, projektimüügi tellimusi ning tellimusi suurtele kogustele (soovitame kasutada sellisel juhul varianti “Küsi pakkumist”).
  5.2. Tagastatav toode peab olema kasutamata, originaalpakendis ja komplektne. Enne tagastust kontakteeruge Laomeister.com klienditeenindusega, et kokku leppida tagastuse üksikasjades. Tagastuskulud tasub ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt on vale või defektiga toode).
  5.3. Kui seadusest tulenevalt ei kohaldu taganemisõigus, juhul kui Tellijaks on juriidiline isik, siis Laomeister.com võtab vastutuse ka juriidilise isiku puhul. Kui tellitud kaup mingil põhjusel ei sobi, siis palun võtke ühendust ja leiame sobiva lahenduse.
 3. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
  6.1. Laomeister.com vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tellijale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Tellijale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Laomeister.com kohustus.
  6.2. Tellijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Laomeister.com poole, saates e-kirja aadressile info@laomeister.com või helistades kontakttelefonil 5081126.
  6.4. Laomeister.com vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul arvates toodete Tellijale üleandmisest.
  6.5. Laomeister.com vastab Tellija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
  6.6. Laomeister.com ei vastuta:
  1) Tellija süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
  2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
  3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
  6.7. Kui Kaup tagastatakse Müüjale seoses Kauba kvaliteedi puudustega, kohustub Müüja täielikult tagastama Ostjale mittekvaliteetse Kauba eest tasutud hinna ja hüvitama saatmis- ja tagastuskulud. Kui tagastatakse vaid osa Kaupa, tagastatakse saatmiskulu vaid sel juhul, kui ülejäänutele sama tellimuse Kaupadele, ostes vaid neid, oleks kehtinud väiksem saatmiskulu, kui see saatmiskulu, mis kehtis, ostes Kaupa koos tagastatava Kaubaga, ja vaid selles ulatuses, mis on võrdne nimetatud saatmiskulu vahega. Kui oli valitud muu kui Müüja pakutud kauba tagastamise viis ning seetõttu on tekkinud ebaproportsionaalsed või väga suured kulud, ei ole Müüja kohustatud katma sellise kauba tagastamiskulusid.
  6.8. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Tellijal ka muud seadusest tulenevad õigused.
 4. Paigaldustingimused
  Kui Tellija tellib Laomeister.com kaudu ka paigaldusteenuse, siis kehtivad järgmised tingimused:
  7.1. Kokkulepitud inventari paigaldusala peab olema kaupade saabumise hetkeks tühi ja võimaldatud ka vaba ala kaupade ladustamiseks. Paigaldajate kohustuste hulka ei kuulu ala vabastamine Tellija kaupadest/prügist. Tööde alguse takistamisega on paigaldajal õigus küsida ootetundide* eest eraldi tasu.
  7.2. Kui tellitud montaažhitöid kokkulepitud ajal alustada ei ole võimalik, peab sellest teavitama Laomeister.com-d ette eelmisel tööpäeval. Etteteatamata tühi kohalesõit on tasustatav vastavalt hinnakirjale*.
  7.3. Tellija tagab kõik vajaminevad joonised. Jooniste või paigalduseks vajamineva informatsiooni puudumisel on õigus paigaldus viivitamata katkestada, vältimaks edaspidiseid arusaamatusi. Kui joonistel olev info oli puudulik, siis juba tehtud tööde ümbertegemise kohustust paigaldajatel ei ole.
  7.4. Tellija kohustus on tagada ruumides valgustus ja eletktritoide 220V. Kui tööde teostamine on välistingimustes või ruumid on eritemperatuuriga (-1 või külmem), peab sellest Balti Laomeister OÜ-d ette teavitama.
  7.5. Tellija on kohustatud paigaldajaid informeerima seina- ja põrandasisestest torudest või kaablitest, mida on oht puurides vigastada. Samuti on kohustus informeerida paigaldajaid ebastandardsetest põranda või seinte kalletest, mis toovad tööde tegemisel kaasa lisaajakulu.

* Hinnakiri:

 • ootetund 30 € + km
 • lisatööd kliendi soovil 30 € + km / h
 •  tühi väljasõit 35 € + km (Tallinnast väljaspool lisandub kilomeetritasu 1 eur / km / üks suund)